Ijambo rishikirijwe na Léonrd Nyangoma, Umukuru wa CNARED, ryo kwiyamiriza ubwa nyuma ihonyangwa ry’Amasezerano y’ i Arusha n’Ibwirizwa Nshingiro rikorwa na Petero Nkurunziza

Barundi, Barundikazi;

Kw’izina ry’Urunani CNARED no kw’izina ryanje nyene, ndi n’iteka ryo kubaramutsa, ndabipfuriza amagara meza no kwihangana mu ngorane twashizwemwo n’intwaro y’akayoberabahinga ya Petero NKURUNZIZA kuva mu 2005.

Nta n’umwe ayobewe yuko, Abarundi, eka mbere n‘amakungu, bahanze amaso urunani rwaraye ruvutse CNARED ;

bose bariteze ko rubabera urumuri rwo kubavana mu mwijima iyo ntwaro itumajijemwo imyaka icumi yose.

Urunani CNARED ruje hageze. Ruje mu gihe abitwa ko bamaze imyaka cumi yose batwara Uburundi bagira babute mu manga. Ruje mu gihe Abarundi bose barushe, bariko barabura ababo ku musi ku musi, bariko barangara basiga ivyabo n’amatongo yabo, bariko baricwa n’abobakijijie, batakigira ayo bacira n’ayo bamira, aho bose basigaye bambaza Imana bati mbega iki kibuye twikoreye kizotuvako ryari?

CNARED yumva amarira y’Abarundi, yumva ububabare bwa benegihugu baturubitswe n’intwaro y’agacinyizo ya Nkurunziza, CNARED ije ari yo nyishu y’amahano ahanze Ubarundi n’Aburundi.

Ivyaranze iyi ntwaro nsamburaburundi ya Nkurunziza ntimubiyobewe, ntawokwirirwa arahogora abibasubiriramwo. Mwese mwarabonye aho intwaro igira ubusuma n’igiturire ubuhizi, aho intwaro inarisha amatungo n‘imari vya Reta ku banyamahanga atari uko abanyagihugu baharonkera akarusho, ari uko abatwara baharonkera ibiturire. Mwese mwarabonye aho intwaro igira ubwicanyi ubuhizi. Amaradiyo yahora aduha amakuru n‘ijambo agaturirwa, abamenyeshamakuru bakangara. Aho Petero Nkurunziza atagirira umutima, agafata ijambo abashinyaguriza ngo bahunze ibihuha!

Kubera ukudashira imigambi y’iterambere imbere, ng’aka agahugu kacu k’Uburundi kabaye akakabiri mu biguhu bikenye kw’isi. Mbega Barundi benewacu, ninde kuri iyi si arusha abarundi gukora? Ninde arusha abarimyi bacu gufata isuka? Nico gituma tuvuga tuti, Uburundi ntibukenye bwarakeneshejwe! Bwatwawe n’abasuma, bwatwawe n’abicanyi, bwatwawe na ba nsumirinda, basesa nkuyoze.

Noneho ikiringo cabo kirarangiye, kuva ejo aho bukera ntibazoba bakiramutswa igihugu c’Uburundi, naho tuzi neza bazoguma bakimaseko, urugamba rugira rutangure n’urwo kukibamaturako!

Barundi Barundikazi,

Twagomba kububutsa kandi ko kw’igenekerezo rya mbere Myandagaro 2015, ariho Abarundi benshi banyotewe demokarasi, bahurikiye mu migambwe itandukanye, mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike, n’izindi ndongozi ziba mu Burundi canke mu makungu, barahuriye i Addis-Abeba, ku murwa mukuru w’igihugu ca Etiyopiya ari naho hari icicaro c’Ishirahamwe ry’Ubumwe bwa Afirika, maze bashinga urunani ruhuza bose ari rwo “Inama y’igihugu iharanira iyubahirizwa ry’Amasezerano y’Amahoro n’ukunywanisha Abarundi y’I Arusha hamwe n’intwaro igendera ku mategeko”, “CNARED” mu mpfunyapfunyo y’igifaransa.

Kuri uyu munsi rero aho turiko turasezera ikiringo ca nyuma ca Nkurunziza, Twagira dusubire gushikiriza abarundi n’amakungu aho urunani CNARED ruhagaze ku bijanye n’ico kiringo kitagira mvura.

Ku bwacu, Nkurunziza nta burenganzira na bumwe agifise bwo gutwara Uburundi ku kiringo kigira gatatu, kubera biteye kubiri n’Amasezerano ya Arusha n’Ibwirizwa Shingiro. Kuri uyu musi rero uri hejuru, igenekerezo rya 26 Myandagaro 2015 kuva isaha munani, Nkurunziza azoba arangije ikiringo ciwe co kurongora Uburundi n’abarundi. Niyo yahirahira akurira igiti kiturirwa,akamata ku butegetsi, abanyagihugu bose canecane bari inyuma ya CNARED, Nkurunziza tuzomufata nk’umugumutsi ; umugarariji. Ikibanza c’abagararije inzego z’igihugu naco, mwese murazi ko kitari mu ngoro y’umukuru w’igihugu. Ivyo ni bimwe twamye tugwanya muri kahise ari vyo gufata canke kumata ku  butegetsi ku nguvu benshi bita kudeta.

CNARED imusaba rero muri aya masaha asigaye, ko aho kurahirira gushira umuzigo ku banyagihugu n’igihugu, ahubwo yorahirira gusezera neza ubutegetsi. Ivyo navyo nta kundi yobigira atari ukwemera ata guhigimanga kugirana ibiganiro bijana Uburundi kw’iterambere n’Abarundi bose, biciye ku babaserukira nka CNARED. Muri ivyo biganiro tuzomufasha gukinjura akiri mwiza, agende mu mahoro, aharonke inyungu n’Abarundi baharonkere inyungu.

Mu nca make, ingingo nyamukuru z’ivyo biganiro ni izi:

 • Kumvikana ingene Nkurunziza yosezererwa ku neza yiwe n’iy’Abarundi;
 • kwumvikana ingene twoshinga inzego mfatakibanza n’imirimo nyamukuru yazo ari yo;
 • Kugarukana icuka ciza mu gihugu, na canecane umutekano mu gihugu cose, imirwi ifise ibirwanisho itabifitiye uburenganzira yabanje kuvyakwa;
 • Kumvikana ikiringo intwaro mfatakibaza yomara kugira habone gutunganywa amatora nya matora atuma abanyagihugu batera imbere aho guhunga igihugu cabo abandi batotezwa bakicwa bahorwa imigambwe barimwo;
 • Gutegekanya ivyo gutahukana impunzi n’abanye poritique bomowe n’intwaro ya Nkurunziza;
 • Gutegekanya ibikenewe kugira ngo amaradiyo yari ahasanzwe asubire gukora ukuri kwamye; aha abasanzwe bafasha Uburundi bazoterwa akamo kaboneka;

Nkurunziza akaramuka abandanije kwica amatwi akavuguruza Uburundi n’abarundi, CNARED ntiyashinzwe ngo irere amaboko ; ukwica abanyagihugu, kubasahura n’ukubangaza, si ibirori ; CNARED nti yashinzwe ngo irorere ibirori
vy’iterabwoba n’ivyo kumara beneburundi. Abarundi ni mureme, tuzofashanya twese kugira ngo intwaro ya Demokarasai tumaze guhonja ntize idusubirane inyuma nk‘ibirenge.

Barundi, Barundikazi ;

Muramaze kuvyibonera ko iyo Abanyagihugu bafatanye mu nda bagahagurukira rimwe ata kibananira n’aho yoba intwaro yigize akagaramaruganda gute.

Urunani CNARED rusaba Abarundi bose, aho bari hose, uko bari kwose, mu ntara zose mu ma karitiye yose, mu bihugu vyose, abakene, abatunzi, abato n’abakuru, urwaruka, abatama, abakenyezi, mwese tubasavye ngo mumere magabo murikanure canecane muri iyi minsi Petero Nkurunziza yamaze kurahirira kugaya abanyagihugu n’amakungu; nti mwemere ko umuntu umwe atabagaza igihugu cose!

Turabasavye, uwari agikekeranya, ni ahinduke, yumve ko urugamba rw’uguhabuza agateka kiwe rugeze kw’itsinda rya nyuma. Abarundi bose bararitswe guhagurukira rimwe tumubuze guhonyanga amasezerano y’i Arusha n’Ibwirizwa Shingiro riyakomokako, kuko ari nko guhagarika umutima w’igihugu.

Umutima na wo uhagaze, umuntu aba agiye akagirire! Natwe ntitwovyemera, kuko ngo ahari abagabo ntihagwa ibara. Barundi, barundikazi namwe rwaruka mwese, basoda n’abaporisi mwese. Ntihagire uwigira sindabibazwa, canke ngo abo ni abagomba kudukwegera, kuko igihugu gitwawe nabi, umunyagihuguwese akibamwo, n’aho yoba ari umunyamahanga ingaruka mbi ni we zikandamiza.

Twokwibutsa ko mumirimo nyamukuru intwaramiheto zijejwe harimwo kugwanira ukwikukira n’agateka vy’igihugu cacu n’akabarundi bose. Nti hagire rero n’umwe yemera ko igihugu gitabagara kubera akagagazo k’umuntu umwe!

Nkurunziza akanka kumvira Abarundi, ingabo z’igihugu zumve ko zitegerezwa guhaguruka zikagwanira intahe yo kwikukira k’Uburundi nk’uko Abarundi isinzi canecane urwaruka babitanguye kuva kw’igenekerezo rya 26/04/2015. Turasavye dushimitse ko twese twokwiyamiriza intwaro y’agahotoro, tuyitere ivyatsi, ingabo z’igihugu zidasigaye inyuma, na kare ni zo zishinzwe umutekano n’ugukingira igihugu. Ntihagire uwemera kujana na rwo ngo ahindukirize ibikoresho vy’ugukingira igihugu n’abanyagihugu kuri abo banyagihugu nyene bariko barasemerera bati nyabuna nyabuna! Uwuzobigira, si twe tuzomwivuna gusa; n’ubutungane mpuzamakungu buramurindiriye!

Aha rero tubaye turashimira igihugu c’Ubufarasa camaze gutumako abashingwamanza mpuzamukungu n’ivyabona vyinshi birimwo n’Abarundi, kugira ngo ku musi wa 27/09/2015 igisata kijejwe ubutungane mpuzamakungu cihweze ikibazo c’abicanyi b’intwaro ya Nkurunziza. Aho bukera intahe irabokera!

Dushimiye kandi Sentare mpuzamakungu y’i La Haye ku nyishu iherutse kudushikiriza kuvyo twari twayandikiye twitwarira abicanyi b’intwaro ya Nkurunziza. CPI yaremeye ko ibirego twatanze bifashe kandi igiye kubikorerako vuba bwango! Ubwo busho bariko bararundamwo Abarundi ataco bazira, tuzobubakuramwo nabo babusubiremwo!

Mu ncamake rero, urugamba rwa CNARED ni urwo gusubiza iteka igihugu n’abanyagihugu, kugira noneho ntitwame dusubira inyuma nk’ibirenge, ahubwo dutere intambwe twiteze imbere nk’ibindi bihugu aho kwama muri zuguzuguru, icatsi kikadukora mu jisho kenshi. Mu kurangiza, twagomba kubatera intege, tubahumuriza ko CNARED irazwa ishinga n’ugusubiza igihugu ku murongo wa Demokarasi, amahoro n’ukunywanisha abenegihugu Amasezerano y’i Arusha yari yatugarukaniye. Umurundi wese atekanirwe mu vyiwe no mu biwe aho kwama araturatura abona, ko uwugize ngw’aravuga iritanezereza Nkurunziza ko
aca acibwa ku bwenegihugu bwiwe.

Urunani CNARED rurasavye amakungu iyo ava akagera: UA, ONU, UE, incuti zose z’Uburundi ko batokwivuguruza ngo bemere iyo ntwaro y’igikenye ya Nkurunziza, ahubwo bayitere ivyatsi bongere bayiharire ivomo. Tubasavye gufata ingingo zose zikenewe kugira ngo badufate mu mugongo dushobore guhabuza agateka k’igihugu cacu n’ak’Abarundi bose. Ivyo gukosora Nkurunziza, turazi neza ko ari twebwe Abarundi tubishinzwe, ariko tuzokenera gufatwa mu
mugongo. Bimwe muvyo bodufasha ni nkibi :

 1. Botekeza vyihuta abaserukira Nkurunziza mu bihugu vyabo, bose bagatahuka i Bujumbura.
 1. Ntihagire umutegetsi n’umwe wa Reta nsumirinda ya Nkurunziza asubira gucaruka aja hanze;
 1. Ntihagire ifaranga na rimwe risubira kwinjira rija gufata mu mugongo intwaro ya Nkurunziza, kiretse imfashanyo zishikira abanyagihugu bo nyene ubwabo;
 1. Nkuko vyabaye muri kahise, amakungu tuyasaba kwongereza ishaka n’inguvu z’ugufasha Abarundi kuja mu nzira y’ibiganiro. Ntibahirahire ngo bivuguruze mu gushigikira intwaro yishizeho ku nguvu kuko ataco yoba itaniyeko na Kudeta.
 1. Nti bashigikire intwaro y’igikenye n’ugukumira, mwene izo ntwaro ntahandi zishikana igihugu atari uko abanyagihugu babura aho basaganiriza kugeza aho bafata inzira z’ukwigwanako, inganda zigatikira. Izatikiye ziramaze, mbere zirarenze urugero. Ivyo vyose, uko Petero Nkurunziza azoguma amata ku butegetsi, ni ko azobibazwa.

Rero ngo “n’Imana ifasha uwifashije”, kandi ngo usabira Imana umugisha kuziko ikagusiga umunyota.

Muhagurukire rimwe tubogore Uburundi. Ko tumaze gushika ku ntambwe ihambaye y’ugushinga urunani nka CNARED twese abakunda igihugu twiyumvamwo, bigiye gushoboka.

Ni harambe Uburundi n’intwaro ishingiye ku mategeko,

Ni harambe Urunani CNARED,

Ni tugire Amahoro,

Murakoze.

Bigiriwe i Bujumbura, ku wa 26 /08/ 2015
Ku bw’Urunani CNARED
NYANGOMA Leonarudo,
Umukuru wa CNARED