Ijambo rishikirijwe na Nyakwubahwa Dr. Yohani Minani, Umukuru wa CNARED-Giriteka

Barundi,

Barundikazi,

Imbere yo kubashikiriza ijambo rya mbere, nshikirije Abarundi bose, abakunda Uburundi n’amakungu kuva ntowe ngo ndongore Inama nkuru y’igihugu CNARED-GIRITEKA, mbanje kubaramutsa ndabipfuriza kuva muri aya marira n’amaganya murimwo muyatewe n’iyi ntwaro y’igikenye ya Petero Nkurunziza.

Barundi,

Barundikazi,

Hari mu kwezi  kwa ndamukiza mu mwaka uheze, aho Petero Nkurunziza yinamura akavuguruza Abarundi n’amakungu ryaka riva, agahonyanga  amabwirizwa ngenderwako agenga igihugu cacu c’Uburundi. Ninaho yari yuguruye isekeza ryo gusasika inganda amakungu arorera!

Aha rero si ukwibutsa gusa ko tumaze umwaka mu marira n’amaganya twasizwemwo na Petero Nkurunziza, ni ukwibutsa canecane ko umwaka uheze abakunda Uburundi twese turiko turagwanira agateka k’Abarundi n’Uburundi.  Twarakoze ibishoboka kugira ngo tuje hamwe, turwanire amahoro y’Uburundi dufatanye munda kandi vyarashobotse. Twarakwiye isi yose tumenyesha amakungu amabi ako karwi ka Nkurunziza kariko karakorera Uburundi n’Abarundi, kandi vyarashobotse. Ntimusiba kwumva ingene amakungu adahengeshanya gutera ivyatsi iyo ntwaro nkoramaraso y’i Bujumbura! Naho ako karwi kaguma kanana, nako nyene karabona ko kageze ahatemba kandi gategerezwa kuzova ku butegetsi kiharije ku nguvu vyanka bikunda.

Aha rero sinoreka gushimira abo bose bagize uruhara kugira ngo Nkurunziza n’akarwi kiwe babone ko Abarundi tutari nk’intama utwara uko ushaka n’aho hoba mu manga! Ndakeje abanyapolitike bose, imigambwe n‘imikangara y’Uburundi yitanze itiziganya mu kugwanira ineza y’igihugu. Ndakeje amashirahamwe yose yahagurutse akavuga ati „OYA TURANSE ICO KIRINGO C’AMARASO“. Ndakeje uwo wese ku giti ciwe yitandukanije n’ako karwi nkoramaraso ka Petero Nkurunziza. Mwese abahagurutse mukiyamiriza iyo ntwaro y’agahotoro, muri intwari z’Uburundi, Imana ibahe ingoga zo kuguma ku rugamba kugeza twogoroye!

Mboneyeho rero akaryo, kw’izina ry’Inama nkuru y’igihugu CNARED-GIRITEKA no kw’izina ryanje nyene, guhoza imiryango imaze guhekurwa na Petero Nkurunziza n’akarwi kiwe! Twamiza kumuzirikanyi, bimwe bivuye ku mutima, abo bose bagandaguwe bazira iki kiringo cagatatu  c‘amaraso ca Petero Nkurunziza. Turifadikanije n’abateshejwe izabo, turifatanije n‘impunzi zose z’abarundi iyo ziri kw’isi yose, turafashe mu mugongo impfuvyi n’abapfakazi tubabwira tuti, ejo aho bukera ayo marira muzoyahozwa, uwabahekuye akabaraza rubunda azobibazwa, namwe muzohozwa, muzoshumbushwa!

Barundi,

Barundikazi,

Amarorerwa ariko arabera mu gihugu cacu ntawe atotera umutima uhagaze. Nta muntu w’umutima atorazwa ishinga n’amarira  n’amaganya  ari mu gihugu cacu. Hari abagandagurwa ku musi ku musi, hari abirirwa barangara, hari abirirwa baratabwa mu mvuto baborezwa igufa… Nta musi tutumva bakoma akaruru ngo „tabariza naka abapolisi canke abasoda baramutwaye, ngo “Tabariza umusoda naka abapolisi baramutwaye“! Bagakoma akaruru bazi ko uwobatabaye ariwe ariko arabahekura! Impfuvyi, abapfakazi, impunzi zirenga ibihumbi amajana atatu, abanyororo barenga  ibihumbi indwi bapfungiwe ubusa, ng’iryo  iganuke Petero Nkurunziza yazaniye abarundi mu ntwaro yiwe y’ikiringo c’amaraso. Ejo aho bukera muzokumva yishongora ngo „Umutekano mu gihugu cose urajejeta“, nayo amarira n’amaganya  biriko birahindira mu mitima y’abana b’Uburundi.

Barundi,

Barundikazi,

Mu gihe Igihu c’Uburundi kiri hafi yo gusubira mu ndyane z’intambara bitewe n’umugambi ugayitse wa Petero NKURUNZIZA wo gusambura inzego zijejwe gucungera amahoro n’umutekano, ubwoba bwatekeye Abarundi benshi n’ababubamwo, tutibagiye n’abiyita ngo bari ku butegetsi. Petero Nkurunziza wenyene asigaye arara ntibuca; asigaye arara rubunda; asigaye agenda arabundabunda. N’ikimenyamenya ni uko kugira ngo arengane mu gihugu ku mugaragaro, asigaye abanza kwugaza amabarabara yose ikiringo kirenga amasaha ane. Murayo masaha ane abarundi bose basabwa kunyegera; ikizira kikaziririzwa nukurabisha amaso aho imiduga agenderamwo itumbereye.

Umwaka ugomba ukwire Petero Nkurunziza atarenze imbibe z’Uburundi. Asigaye ari gatinyashengero! Ntacubahuka guseruka aho bagenziwe bo muri Afrika bakoraniye. Vyongeye ya Sentare Mpuzamakungu y’i  La Haye yaraye ivumereye ko igiye guhagurukira ivyaha vy’agahomerabunwa  biriko bikorerwa Abarundi n’ako  karwi kihagiye ubutegetsi ku nguvu.

Ibi vyose ni ivyerekana ko intwaro ya Petero Nkurunziza ata misi isigaje, nkaba nagomba nkeze nongere mfate mumugongo abari ku rugamba rwo kugwanira amahoro y’Uburundi ndababwira nti, ntimucike intege, turi hafi yo kwogorora!

Barundi,

Barundikazi,

Ncuti z’uburundi,

Inama nkuru y’igihugu CNARED-GIRITEKA yamye ivuga ko ishira imbere ibiganiro hagati ya Reta y‘icaduka irongowe na Petero Nkurunziza hamwe n’abayigwanya bahurikiye muri CNARED-GIRITEKA!

Mboneyeho akaryo ko kumenyesha Abarundi n’amakungu ko twaraye tubonanye n’umuhuza  mu matati y’Uburundi, nyenicubahiro Benjamin William Mkapa. Twaramushikirije ingene urwego CNARED-GIRITEKA rubona  inzira yokugarukana ihumure, amahoro ubuntu n’urukundo mugihugu cacu c’Uburundi; igihugu gisigaye  cabaye iciro ry’umugani mu makungu. Twaramweretse yuko murivyo biganiro vyimirije hazoyaga impande zibiri:

Uruhande rwa Petero Nkurunziza yahonyanze Amasezerano y’i  Arusha nabamushigikiye ;  ku rundi ruhande hazoba hari abadashigikiye nagato iryo honyangwa ry’Amasezerano y’i  Arusha ari bo bahurikiye mu nama nkuru y’Igihugu CNARED-GIRITEKA, hamwe  n’amashirahamwe  adaharanira ivyicaro vya politike yiyamirije ico kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza. Murivyo biganiro kandi Inama Nkuru y’Igihugu yarasavye umuhuza yuko n’imihari  yafashe ibirwwanisho yotumirwa. Yaboneyeho akaryo ko kwibutsa umuhuza ko urunani CNARED-GIRITEKA rugomba gutumirwa kuriryo zina atarikwizina ry’imigambwe igize urwo runani. Twarongeye turadondagurira umuhuza abahurikiye mururwo runani CNARED-GIRITEKA.Abo nabo nimigambwe namashirahamwe yapolitike arenga 25,ni abahoze barongoye uburundi, ni abahoze barongoye inama nshingamateka na nkenguzamateka z’uburundi,ni abahoze ari ivyegera vy’umukuru w’igihugu c’Uburundi, abahoze ari abashikiranganji bambere b‘Uburundi.

Barundi,

Barundikazi,

Petero Nkurunziza niyabandanya yiteza utunyoni canke adadika, akabandanya asaba amananiza mu ntumbero yo kwanka canke kudindiza ibiganiro, amenye yuko Abarundi batazomwihanganira na gato! Abarundi ntibazokwemera kuguma bicwa nk’inyamaswa! Abarundi  ntibashobora kuguma bareze amaboko mugihe Petero Nkurunziza ariko arabiba urubuto rubi rw’amacakubiri y’ubwoko mu gihugu! Abarundi ntibashobora gusabira ku ngendo ya Petero Nkurunziza nakarwi kiwe, yo gusambura inzego z’umutekano. Akabandanya muriyo nzira izimiza, Inama Nkuru y’igihugu CNARED-GIRITEKA izokwifatanya n’Abarundi n’amakungu mu kumufatira ingingo za ruhasha harimwo  gusabira intwaro yiwe ibihano bikomeye (EMBARGO) maze  iyo ntwaro itemewe n’amategeko iharirwe ivomo. Tubaye mbere turasaba ibihugu bihurikiye mw’ishirahamwe ry’ibihugu vy’ubuseruko bw‘Afrika EAC hamwe n’ibihugu vya Bulaya na Amerika, ko vyoba biriga vuba bwango ingene ingingo yo kugirira EMBARGO intwaro ya Nkurunziza ku bijanye no kugura ibigwanisho, yoba iraja mu ngiro.

Ibigwanisho vyose Nkurunziza ariko aragura, ni ivyo guhonya beneburundi, ni ivyo kugandagura abanyagihugu yokingiye.

Tuboneyeho n’akaryo ku gusubira gutera akamo ishirahamwe ry’ibihugu vya Afrika UA, ishirahamwe ry’ibihugu vya Bulaya UE, ishirahamwe mpuzamakungu ONU n’abo bose bafasha inteko z’Uburundi zagiye kugarukana amahoro mu bindi bihugu, ko vyobanza guhagarika iyo mfashanyo ku nteko z’Uburundi zose ziri hanze, zigaruke vuba bwango i Bujumbura kugarura amahoro mu gihugu cazo! Ibi biri mu vyihutirwa cane! Noneho ngo ntawutanga ico adafise!

Barundi,

Barundikazi,

Si agaseseshwarumuri, kubera uguhohotera abanyagihugu n’inzego zishinzwe umutekano mu Burundi, haravutse imigwi yafashe umuheto, ngo itembagaze intwaro yicaduka ya Nkurunziza ibicishije mu rurimi yokwumva ningoga. Biragaragara ko imihari yafashe ibirwanisho ariyo FNL, FOREBU na RED-TABARA iriko iritegura kwomora Petero NKURUNZIZA ku nguvu mu gihe yokwanka ibiganiro bihurikiyemwo bose. Ejo aho bukera ntankeka ko  Nkurunziza niyabandanya yica amatwi,  abarundi bose bazohurumbira gufasha iyo mihari yafashe umuheto kuko kuribo nibwo bukiriro buzoba busigaye.

Ndongozi z’Umuhari FNL,

Ndongozi z’Umuhari FOREBU,

Ndongozi z’Umuhari RED-TABARA,

Turazi neza yuko mugufata ibirwanisho, mwari muzi neza ko iyo nzira igoye kandi ihambaye. Mugufata iyo nzira mwibajije nkumbure ko arirwo rurimi akarwi kaboheye amaboko imugongo igihugu kokumva ningoga! Inama nkuru y’Igihugu CNARED-GIRITEKA yamye nantaryo ishira imbere inzira y’ibiganiro, ibasavye ishimitse ko mugihe Petero Nkurunziza yokwitaba ibiganiro bidakumira gushika imvo zatumye haduka intureka mugihugu zizimanganye, ko mwosubiza inkota mu rwubati. Mubikorwa vyanyu vyamisi yose ,ntitworeka kubasaba ko ubuzima bwakiremwamuntu bwokwama bwubahirijwe imisi yose na hose na cane cane ubwabanyagihugu.

Ntwaramiheto z’Uburundi,

Namwe ba polisi b’Uburundi,

Ntibikiri agaseseshwarumuri

Petero nkurunziza ariko arasambura inzego zishinzwe kwubahiriza amahoro n’umutekano muhurikiye mwo. Izo nzego zari zubakiye kumasezerano y’Amahoro yi Arusha mukuzitabagura ariko azishiramwo amacakubiri yubwoko napolitike muntumbero yokugira azisubirize n’IMBONERAKURE n’abacangero yinjije mugihugu. Nico gituma benshi muri mwebwe bakumirwa abandi bakicwa bunyamaswa.

Kubera iyo ngendo igayitse, Inama Nkuru y’Igihugu CNARED-GIRITEKA irabateye akamo: Reke kuba NTIRUMVEKO! Reke kuba SINDABIBAZWA! Reke kuba MPEMUKENDAMUKE kandi igihugu n’abanyagihugu mwiyemeje gukingira bariko bahona nkabana bimbeba nurwego rwanyu ruriko ruratabagurwa! Uyo Petero Nkurunziza yahonyanze Ibwirizwa Nshingiro agahonyanga Amasezerano y’i  Arusha akaba ariko anigagura abanyagihugu, ntakibereye kwitwa kizigengeza wanyu kuko yarahemukiye Uburundi n’Abarundi. Nimuhakane gukorana n’Imbonerakure nabo bacangero ba Petero Nkurunziza! Guma mufatanye munda mukingire abanyagihugu bose mudatoranije kandi mwanke amategeko abatuma guhohotera abo mujejwe gukingira.

Nimwanke kobaza babasokoramwo umwe umwe bica nkuko biriko biraba uyumusi. Abasogokuru barayamaze bati „ Uwushaka kuvuna umuganda w’inkwi, asokora kamwe kamwe“. Basogokuru barongera bagahanura bati: „ RURIYE ABANDI RUTAKWIBAGIYE“.

Barundi,

Barundikazi,

Mukurangiza iri jambo twagomba dusubire kubemerera ko urugamba twiyemeje turi hamwe dufatanye munda,tuzorurwana kandi tuzorutsinda. Urugamba turimwo si urw’ubwoko! Urugamba turimwo si urw’intara! Urugamba turimwo si urw’amadini!  Urugamba turimwo si urw’imigambwe! Urugamba turimwo nurwo kuzana Iteka n’itekane kumurundi uwariwe wese, ata mwana n’ikinono. Urwo rugamba rero ni urw’abarundi bose. Ico CNARED-GIRITEKA yiyemeje nugusubiza umutamana amasezerano yi Arusha yo nkingi y’amahoro n’amahonda mu Burundi. Urwo rugamba rero komite nshingabikorwa ya CNARED yaraye itowe izorurwana kandi turikumwe twes tuzorutsinda. Nkuko umuganwa Ludoviko rwagasore yarivumereye: MUZOTUMENYERA KUVYO DUKORA; NIMWASHIMA TUZOHIMBARWA.

Barundi , barundikazi ico ndabasavye nshimitse nuko mwoguma mufatanye munda. Abo bose biyemeje kugwanya intwaro iciye kubiri n’amategeko irongowe na Petero NKURUNZIZA, tubasavye kugira urunani rw’intamenwa niho tuzotahukana intsinzi yiteka n’itekane ku murundi uwariwe wese. Mwime amatwi ababakwegera mu ndyane zitagira umutwe namaguru.

Nihaganze iteka n’Itekane mu Burundi!

Nihahangame Uburundi n’Abarundi bafatanye munda!

Maze Amahoro n’Amahonda birangwe mungo zanyu.

Yari Dr Yohani MINANI

Umukuru w’inama nkuru y’igihugu CNARED-GIRITEKA

Buruseri igenekerezo rya 10 Rusama 2016